۲۲.حق استفاده و کپی برداری از موارد چند رسانه ای را رعایت کنید :

چک کنید تا از قانونی بودن امکان کپی برداری از فایل ها یا تصاویری که استفاده می کنید مطمئن شوید.